DIAKONIE \ OAZ REKOLEKCYJNYCH

DIAKONIA OAZ REKOLEKCYJNYCH DIECEZJI PŁOCKIEJ

Diakonia Oaz Rekolekcyjnych służy wszystkim sprawom związanym z główną metodą działania ruchu, jaką są oazy rekolekcyjne różnego rodzaju, typu i stopnia. Ks. Franciszek Blachnicki (z podręcznika Oaza Rekolekcyjna Diakonii Ruchu Światło-Życie)

„Metodę oaz rekolekcyjnych należy traktować jako specyficzny charyzmat, czyli pewną formę, do której, jeżeli jest wiernie stosowana, bez samowolnych uproszczeń oraz istotnych zmian, przywiązana jest – dzięki postanowieniu Bożemu – łaska przebudzenia i odnowy życia Bożego” [...]

„Pielęgnowanie tego charyzmatu, wierność wobec niego, organizowanie coroczne oaz oraz ich rozwijanie należy uważać za główne zadanie Ruchu Światło-Życie na wszystkich szczeblach organizacyjnych. […]. Tutaj bowiem dokonuje się spotkanie osobowe z Chrystusem w wierze jako zasadniczy przełom w życiu albo odnowienie i pogłębienie tego spotkania, jako rozpoczęcie nowego okresu życia. Dlatego przeżycie oazy należy uważać za niezastąpiony element formacyjny w Ruchu Światło-Życie.

Oaza jest też najlepszym wprowadzeniem na drogę ucznia Chrystusa, na drogę wiodącą do dojrzałej wiary [...] Dlatego należy widzieć oazę jako kluczowe ogniwo w całym systemie formacyjnym” (Ks. F. Blachnicki, Statut Carlsberski).

 

Para odpowiedzialna DK Katarzyna i Wojciech Ostoja-Lniski

Ksiądz moderator Diakonii – Ks. Paweł Grąbczewski

 

Do Diakonii Oaz Rekolekcyjnych należą wszyscy posługujący na rekolekcjach organizowanych przez Domowy Kościół naszej diecezji.

Za organizację wszystkich rekolekcji Domowego Kościoła odpowiada para diecezjalna.

 

Zadania diakonii:

– przygotowanie kart zgłoszeniowych na rekolekcje,
– przyjmowanie zgłoszeń uczestników i animatorów,
– przygotowanie materiałów na poszczególne stopnie rekolekcji,
– przygotowanie dokumentacji zewnętrznej dotyczącej organizacji rekolekcji,
– sporządzenie statystyki oaz wakacyjnych,
– aktualizacja terminarza rekolekcji,
– poszukiwanie ośrodków rekolekcyjnych,
– prowadzenie rekolekcji,
– dotarcie z zachętą i świadectwem do małżeństw, które nie uczestniczyły w rekolekcjach DK,
– informacja o rekolekcjach na stronie www,
– wymiana doświadczeń po przeprowadzonych rekolekcjach.

 

Przygotowania do rekolekcji

„Oaza zaczyna się rok wcześniej…” Rekolekcje wymagają starannego przygotowania.

1. Ważny jest termin oazy, aby pokrywał się z turnusami innych oaz, odbywających się w sąsiedztwie. Ogromnym bogactwem dla uczestników jest przeżycie Dnia Wspólnoty (Oaza Wielka).

2. Modlitwa w intencji rekolekcji. Konieczne jest otoczenie modlitwą diakonii rekolekcyjnej oraz wszystkich małżeństw, które będą uczestniczyć.

3. Tworzenie zespołu diakonii. Para diecezjalna wyznacza parę prowadzącą rekolekcje. Następnie para prowadząca (we współpracy z parą diecezjalną) poszukuje księdza moderatora do prowadzenia rekolekcji oraz tworzy zespół diakonii. Poszukuje osób do diakonii wychowawczej, muzycznej (w zależności od potrzeby do innych diakonii) oraz zaprasza pary animatorskie. Para prowadząca z księdzem moderatorem i poszczególnymi diakoniami tworzy wspólnotę dużo wcześniej, zanim rozpocznie się oaza.

4. Ośrodek. Miejsce, w którym odbywa się oaza, powinno być wyodrębnione, sprzyjające zawiązaniu wspólnoty, gdzie uczestnicy będą czuć się bezpiecznie. W ośrodku powinien być osobny pokój dla każdej rodziny, a także kaplica, jadalnia, miejsce dla dzieci.

Rola małżonków jako par moderujących na rekolekcjach.

1. Para prowadząca ponosi odpowiedzialność wraz z księdzem moderatorem za rekolekcje.
2. Parę prowadzącą rekolekcje wyznacza para diecezjalna.
3. Para prowadząca rekolekcje powinna mieć formację podstawową, należy dążyć żeby miała przeżyte rekolekcje ORDR I i II.
4. Powinno być to małżeństwo rozmodlone, szczere, otwarte, żyjące charyzmatem Ruchu Światło-Życie.
5. W podejmowaniu posługi pary prowadzącej małżonkowie uczestniczą razem. Jest to świadectwo jedności.
6. We współpracy z parą diecezjalną poszukują księdza moderatora i innych osób do diakonii.
7. Para prowadząca rekolekcje dokładnie zna ich przebieg, cel i metodę ich prowadzenia.
8. Zaprasza małżeństwa bądź pojedyncze osoby do prowadzenia konferencji ze świadectwem.
9. Zabezpiecza śpiewniki, podręczniki, inne materiały.

 

W czasie rekolekcji:

1. Dba o przygotowanie ośrodka i pozostawienie go w porządku.
2. Nawiązuje kontakt z proboszczem miejsca.
3. Troszczy się o właściwe przyjęcie uczestników rekolekcji. Wita każdą przybywającą rodzinę i wskazuje pokój.
4. Przedstawia diakonie, omawia przebieg rekolekcji, dokonuje podziału na kręgi.
5. Troszczy się o jedność diakonii.
6. Przeprowadza spotkania diakonii.
7. Troszczy się o wierną realizację programu, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Założyciela ks. Franciszka Blachnickiego.
8. Uczestniczy w rozmowach ewangelicznych, konferencjach.
9. Prowadzi wybrane zagadnienia ze szkoły życia.
10. Dba o to, aby uczestnicy nie wprowadzali dodatkowych elementów formacyjnych w ciągu dnia.
11. Dba o zapewnienie czasu dla rodziny i właściwe z niego korzystanie przez uczestników.

 

Rola księdza moderatora na rekolekcjach

1. Przewodniczy modlitwie liturgicznej.
2. Celebruje codziennie Eucharystię i prowadzi nabożeństwa.
3. Przeprowadza niektóre tematy szkoły życia liturgiczno – rodzinnej.
4. Prowadzi szkołę modlitwy.
5. Stara się nawiązać kontakt ze wszystkimi małżeństwami.
6. Wspiera parę prowadzącą w trosce o całokształt oazy.
7. Przygotowuje pary animatorskie do prowadzenia spotkania w kręgu.
8. Zapoznaje się z trudnościami w kręgach.
9. Utrzymuje kontakt z parafią, na terenie której odbywają się rekolekcje.